Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Kwalifikują się przedsięwzięcia polegające na:

  • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym instalacją odnawialnego źródła energii, wykorzystującą ciepło wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych;
  • zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej sposobami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym z wykorzystaniem ciepła z sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącego ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;
  • budowie przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz zakupie albo modernizacji węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych energetycznie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub będącym ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;
  • modernizacji instalacji wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej zasilanej ciepłem wytworzonym w instalacjach odnawialnego źródła energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych

rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej - ogrzewanie lub chłodzenie obiektów z wykorzystaniem OZE, kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Zwracam uwagę, że w ramach tego rodzaju przedsięwzięć nie wystarczy zainstalować instalacji OZE lub CHP. Tutaj warunków jest więcej

  • energia produkowana w instalacji OZE lub CHP musi być zastosowana do ogrzewania lub chłodzenia obiektów lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (energia elektryczna z takich instalacji podlega wsparciu w innych instrumentach finansowych - zielone i żółte certyfikaty lub aukcje)
  • musi wystąpić poprawa efektywności energetycznej, tj. sprawność układu po modernizacji musi być wyższa niż przed modernizacją

Stoję więc na stanowisku, że nie całe ciepło pochodzące np. z wysokosprawnej kogeneracji zostanie premiowane białymi certyfikatami, a jedynie ta jego część, która wynika z różnicy sprawności w stosunku do układu sprzed modernizacji. Nie wszyscy audytorzy się zgadzają z takim podejściem. Ten rodzaj przedsięwzięć jest mniej typowy niż wcześniej wymienione, a Ustawodawca nie rozwinął szerzej swoich intencji i nie podał metodyki obliczeń lub ścieżki interpretacji.
W przypadku przetargu, gdy świadectwa dotyczyły oszczędności energii pierwotnej, dało się wykazać, że pomimo takiego samego zapotrzebowania na energię finalną wykorzystanie ciepła odpadowego lub ciepła użytkowego z CHP powoduje oszczędność energii pierwotnej (w osłonie bilansowej benerficjenta lub poza nią - w gospodarce narodowej). W znowelizowanej ustawie problem jest innego kalibru - teraz zgłszamy oszczędności energii finalnej, a to w wielu przypadkach może być trudne do wykazania (bo efekt występuje poza osłoną bilansową odbiorcy).