Białe certyfikaty są jednym z instrumentów należących do Rynku Praw Majątkowych Towarowej Giełdy Energii (skrót: RPM TGE). TGE prowadzi rejestry świadectw pochodzenia oraz organizuje obrót towarami, do których przede wszystkim należą:

  • energia elektryczna,
  • paliwa ciekłe i gazowe,
  • limity wielkości produkcji, w szczególności produkcji elektrycznej,
  • limity wielkości emisji zanieczyszczeń,
  • prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, art. 9l ust. 1 i art 9o ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
  • niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, paliw gazowych, mierników i limitów wielkości produkcji, emisji zanieczyszczeń lub praw majątkowych, o których mowa w lit. e),
  • prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

Rynek Praw Majątkowych wcale nie jest największym czy najważniejszym rynkiem TGE, zaś białe certyfikaty - świadectwa efektywnośści energetycznej - wcale nie są najważniejszym kontraktem notowanym na tym rynku. Kolorowe certyfikaty - zielone, żółte i czerwone - mają znacznie dłuższe tradycje i większe wolumeny obrotów (wynikające z wyższego poziomu ustawowego obowiązku). Do tego dochodzą wprowadzone później kolory - fioletowy (gaz z odmetanowania kopalń), brązowy (biogaz) i błękitny (biogazownie rolnicze). Przeszukując stronę i publikatory TGE trzeba więc wiedzieć czego się szuka, aby dotrzeć do interesujących informacji i nie zagubić się w gąszczu danych dotyczących innych rynków towarowych i innego rodzaju kontraktów. Dla odbiorców końcowych białych certyfikatów, dla których zainteresowanie RPM TGE jest okazjonalne - jednorazowe lub sporadyczne, dotarcie do informacji o rynku w celu ustalenia strategii sprzedaży swoich walorów może być kłopotliwe lub nawet frustrujące. Dlatego postanowiłem w niniejszym wpisie wskazać na jakie dane z TGE możemy liczyć i gdzie je można znaleźć. W innych artykułach (tych dotyczących informacji z rynku - notowań) korzystam z tych danych i je interpretuję. Tu postaram się ograniczyć do wskazania tylko źródeł danych.

Wyniki sesji giełdowych

Organizacja i harmonogram sesji na RPM

Prawa Majątkowe są notowane w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych, wyłącznie przy wykorzystaniu systemu informatycznego giełdy. Na RPM nie obowiązują ograniczenia wahań kursów. Kurs Praw Majątkowych określany jest z dokładnością do 0,01 PLN/toe.
Notowania odbywają się we wtorek i czwartekDni Obrotu (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 – 13:30.
Od 9:30 do 11:00 przyjmowane są zlecenia kupna i sprzedaży Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Efeketywności Energetycznej w systemie kursu jednolitego (fixingu). Kurs ten ustalany jest o godzinie 11:00 - wtedy wszystkie zgłoszone zlecenia transakcji spełniające kryteria są realizowane.
Od 11:01 do 13:30 w Dniu Obrotu przyjmowane są zlecenia kupna i sprzedaży Praw Majątkowych w systemie notowań ciągłych.

Wyniki ostatniej sesji

Do 14:30 w Dniu Obrotu wyniki aktualnych notowań są publikowane na stronie internetowej TGE. Niestety wyniki nie są publikowane w formie tabeli lub wykresu, ale wymagają pobrania arkusza w formacie MS Excel, w którym znajdziemy aktualne wyniki sesji dla wszystkich kontraktów związanych z Prawami Majątkowymi, które zostały dopuszczone do obrotu. Tak więc, aby dowiedzieć się jakie były aktualne ceny białych certyfikatów należy pobrać lub otworzyć skoroszyt "Raport_publiczny_RPM.xlsx" i nawigować pomiędzy arkuszami, aby znaleźć notowania PMEF, PMEF_F, PMEF-2017 i PMEF-2018 - to są cztery ostatnie arkusze w tym skoroszycie.

Uwaga: w dniu 26/04/2018 TGE wprowadziło zmiany w nazewnictwie skoroszytów z wynikami sesji, w związku z czym niektóre z bezpośrednich odsyłaczy do danych TGE w niniejszym poście mogą być nieaktualne. Dla skoroszytu Raport_publiczny_RPM.xlsx odsyłacz można próbować ręcznie aktualizować dodając datę notowania do nazwy wg następującego wzorca: Raport_publiczny_RPM_dd_mm_rrrr.xlsx, gdzie dd to dzień, mm to miesiąc a rrrr to rok dla dnia obrotu.

Przykładowe wyniki sesji wyglądają tak:

przykładowe notowania PMEF_F (TGE)

przykładowe notowania PMEF (TGE)

Odczytać z nich możemy zakres kursu minimalnego i maksymalnego w notowaniach ciągłych i łączny wolumen obrotu w tych notowaniach, kurs jednolity i wolumen obrotu mu odpowiadający, a także minimalny i maksymalny kurs, liczbę transakcji i wolumen obrotu dla notowań pozasesyjnych rozliczanych przez giełdę, jeśli takie transakcje w Dniu Obrotu miały miejsce. Publikowany jest również indeks TGEefx jako średnioważony po wolumenie dla wszystkich transakcji sesyjnych (notowania ciągłe i fixing) oraz osobny indeks TGEefxTP dla transakcji pozasesyjnych (x - oznaczenie zależne od kontraktu, np. x=f dla białych certyfiktów bezterminowych lub x=17 dla białych certyfikatów rocznych wydanych w roku 2017). Indeksy są liczone jako średnioważona cena transakcji Pi, gdzie wagą jest wolumen transakcji Vi

formuła indeksu dla transakcji sesyjnych (TGE)

Wyniki sesji archiwalnych

Na tej samej stronie internetowej udostępniane są skoroszyty z wynikami sesji archiwalnych. Również w tym przypadku w pierwszym kroku należy znaleźć arkusz z wynikami dla interesującego nas kontraktu, np. PMEF (świadectwa przetargowe) lub PMEF_F (świadectwa bezterminowe). Dane są udostępnione w postaci tabelarycznej. Przykładowe dane wyglądają tak:

notowania PMEF - fragment arkusza Archiwum_RPM (TGE)

Raporty miesięczne TGE

Wyniki sesji to jednak nie wszystko, czego możemy się dowiedzieć z publikatorów TGE. Wartościowa jest także regularna lektura raportów miesięcznych, które można szukać w tym miejscu, wybierając rok, a następnie miesiąc nas interesujący. Raporty miesięczne mają format pliku PDF, w którym omówione są notowania towarów z danego miesiąca oraz trendy zmian indeksów za ostatnie 12 m-cy. Przyjrzyjmy się jadnak szczegółowo temu, czego możemy się z nich dowiedzieć o białych certyfikatach.

Zestawienie transakcji sesyjnych

Otwórzmy ostatni opublikowany w momencie pisania tego artykułu raport za luty 2018. Dane z Rynku Praw Majątkowych zaczynają się na stronie 7, natomiast pierwsze informacje o białych certyfikatach znajdziemy dopiero na stronie 12 i 13. Na jednej stronie są rozmieszczone dane dla dwóch kontraktów. Poniżej zrzut ekranowy z tego raportu.

miesięczne zestawienie transakcji - fragment Raportu TGE

Pierwsza sekcja Miesięczne zestawienie z transakcji sesyjnych dla poszczególnych kontraktów zawiera tabelę z średniowazoną ceną, maksymalną i minimalną odnotowaną wartością indeksu oraz miesięcznym wolumenem obrotów w rozbiciu na notowania ciągłe i kurs jednolity. W kolumnach prezentowane są dane dla bieżącego miesiąca oraz dla miesiąca go poprzedzającego wraz ze zmianą m-c/m-ca.
Poniżej tabeli zamieszczony jest wykres z wynikami poszczególnych sesji w danym miesiącu - wartość indeksu oraz wolumen. Tabela i wykres są publikowane odrębnie dla każdego kontraktu.
W następnej sekcji Statystyki sesji z ostatnich 12 miesięcy znajduje się wspólna tabela i wykres dla obu kontraktów, przy czym dane dotyczą wartości średniomiesięcznych za ostatnie 12 m-cy.

Ale to jeszcze nie wszystkie dane z rynku, które zawiera Raport miesięczny TGE.

Bilans Praw Majątkowych w rejestrze

Obecnie bilanse są publikowane na stronie 14 i 15, dla białych certyfikatów na stronie 15. Mają one formę tabelaryczną. W lutowym raporcie wyglądały one następująco:

bilans praw majątkowych w rejestrze - fragment Raportu TGE

Te dane są szczególnie cenne, gdyż pozwalają oszacować podaż białych certyfikatów na rynku. Dowiadujemy się z nich ile Praw Majątkowych zostało aktywowanych (wystawionych) w danym miesiącu oraz od początku istnienia systemu, ile z nich zostało umorzonych i ile jest zablokowanych do umorzenia. Z wiersza "bilans" dowiadujemy się ile papierów potencjalnie pozostaje dostępnych na rynku.
BTW - na wyżej zamieszczonym screenie z ostatniego raportu uważny Czytelnik zauważy błąd o charakterze literówki. W tłumaczeniu nagłówka lewej dolnej tabelki Kontrakt PMEF-2017 został przetłumaczony jako "PMEF-2016 Contract" co jest oczywistą pomyłką w druku.

Zarejestrowane transakcje pozasesyjne (rozliczane i nierozliczane)

Na stronie 17 raportu znajdziemy ostatnią porcję danych z rynku białych certyfikatów - zbiorcze informacje o transakcjach pozasesyjnych w danym miesiącu na tle miesiąca poprzedzającego. Mają one formę tabelaryczną i wyglądają tak:

zarejestrowane transakcje pozasesyjne - fragment Raportu TGE

Te dane są wystarczająco czytelne i nie wymagają komentarza.

Podsumowanie

Towarowa Giełda Energii jest źródłem cennych danych o rynku białych certyfikatów. Znajdziemy tutaj zarówno wyniki notowań poszczególnych sesji, średnioważone ceny miesięczne, wolumeny obrotów, statystyki roczne, zbiorcze informacje o przeprowadzonych transakcjach pozasesyjnych i wreszcie informacje o ilości wydanych, umorzonych i zablokowanych do umorzenia świadectw efektywności energetycznej. Wszystkie te dane są zapisane w plikach zewnętrznych (nie są publikowane w treści strony TGE) i wymagają szukania w trzech różnych miejscach:

Uwaga: w dniu 26/04/2018 TGE wprowadziło zmiany w nazewnictwie skoroszytów z wynikami sesji, w związku z czym niektóre z bezpośrednich odsyłaczy do danych TGE w niniejszym poście mogą być nieaktualne. Dla skoroszytu Raport_publiczny_RPM.xlsx odsyłacz można próbować ręcznie aktualizować dodając datę notowania do nazwy wg następującego wzorca: Raport_publiczny_RPM_dd_mm_rrrr.xlsx, gdzie dd to dzień, mm to miesiąc a rrrr to rok dla dnia obrotu.