Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Izolacja instalacji przemysłowych

Wymieniona w art. 19 ust. 1 punk 1) ustawy o efektywności energetycznej izolacja instalacji przemysłowych rozpoczyna katalog rodzajów przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Ograniczenie strat ciepła przez poprawę izolacji to zazwyczaj jedno z najprostszych działań przynoszących przewidywalne i bezpośrednie efekty.

W szczegółowym wykazie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (obwieszczenie Ministra Energii) ten rodzaj PSPEE został rozwinięty w następujący sposób:

Można zaliczyć tu m.in. modernizację i wymianę izolacji termicznej rurociągów ciepłowniczych, pieców oraz ciągów technologicznych w obiektach (np. izolacja rurociągów, zbiorników, kotłów, kanałów spalin, turbin, urządzeń oczyszczających gazy wlotowe, armatury przemysłowej, wymienników ciepła, pieców grzewczych oraz odtwarzanie wymurówki, wymiana materiałów ogniotrwałych, warstw izolacyjnych w piecach)
a także izolację termiczną systemów transportu mediów technologicznych w obrębie procesu przemysłowego, w tym urządzeń transportowych, przygotowania półproduktów i produktów oraz sieci ciepłowniczych, wodnych i gazowych.

rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej - izolacja instalacji przemysłowych

 

Zwiększanie grubości izolacji czy zmiana materiału izolującego na materiał o mniejszej przewodności cieplnej zawsze zmniejsza straty ciepła (wyjątek - krytyczna średnica izolacji). Choć przedsięwzięcia tego rodzaju zazwyczaj należą do najtańszych i najprostszych w realizacji, to należy mieć na uwadze problem ekonomicznie uzasadnionej grubości izolacji. Chodzi o taką grubość, przy której dalsze zmniejszanie strat jest ekonomicznie nieopłacalne. Do jej określenia potrzebne jest wiedza o obiekcie oraz o lokalnych kosztach produkcji/zakupu ciepła i cenach stosowanych materiałów izolacyjnych.