Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

Jest to drugi rodzaj PSPEE wymieniony w art. 19 ust.1 ustawy o efektywności energetycznej. W Obwieszczeniu Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć proefektywnościowych czytamy, że w zakres wchodzą przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe obejmujące:

 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
 • modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, świetlików, bram wjazdowych lub zmiana powierzchni przeszkleń w przegrodach zewnętrznych budynków;
 • montaż urządzeń zacieniających okna;
 • modernizacja systemu ogrzewania lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (np. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne, zastosowanie wysokosprawnych źródeł ciepła wraz z automatyką, zmniejszenie strat ciepła związanych z jego akumulacją, regulacją oraz wykorzystywaniem);
 • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
 • modernizacja systemu wentylacji polegająca na:
  • montażu układu odzysku ciepła (rekuperacji),
  • zastosowaniu gruntowych wymienników ciepła,
  • izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne,
  • montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika;
 • modernizacja systemu klimatyzacji poprzez dostosowanie tego systemu do potrzeb użytkowych budynku (np. dostosowanie strumienia powietrza do rzeczywistego obciążenia, zastosowanie układów z bezpośrednim odparowaniem, opartych o indywidualne klimatyzatory lub zastosowanie alternatywnych metod chłodzenia);
 • modernizacja lub wymiana dźwigów wraz z ich napędami i oświetleniem;
 • instalacja urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych oraz automatyki w ramach wdrażania systemów zarządzania energią;
 • przebudowa lub remont budynku użyteczności publicznej na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej.

rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej - przebudowa lub remont budynku

 

Ten rodzaj przedsięwzięć był do tej pory najliczniej reprezentowany w zgłoszonych do przetargu na białe certyfikaty ofertach. Sprzyjała takiej sytuacji zarówno duża ilość doświadczonych audytorów energetycznych zajmujących się budynkami, koniunktura w budownictwie (zgłaszano głównie przedsięwzięcia zrealizowane) oraz możliwość sporządzenia audytu metodą uproszczoną (mniejszym nakładem pracy i kosztów). Mimo że czasy zwrotu z inwestycji tego rodzaju są relatywnie długie to zaostrzające się wymagania ochrony cieplnej budynków, dostępność technik i finansowania oraz rosnąca świadomość ekologiczna użytkowników pozwala przypuszczać, że inwestycje budowlane będą kontynuowane. Czy jednak inwestorzy będą na odpowiednim etapie wnioskować o białe certyfikaty? Pojedyncze domy jedno- i wielorodzinne prawdopodobnie nie przekroczą wymaganego progu oszczędności 420 GJ na rok. Jeżeli jednak kilka - kilkanaście takich inwestycji zgłosi się wspólnie poprzez podmiot upoważniony, to wciąż jest szansa na uzyskanie premii. Mogę pełnić rolę Podmiotu Upoważnionego - skontaktuj się ze mną i wspólnie zastanowimy się jakie są możliwości współpracy oraz która z opcji będzie w Twoim przypadku najbardziej korzystna.